Sınav Duyurusu /yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi

Üsküp Büyükelçiliği 22.12.2014

D U Y U R U

(Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı)

İlgi: a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A
maddesi,

b) 19.07.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli

Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar,

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 16.12.2014 tarihli ve 125 sayılı Kararı.

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı TeşkilatıYurtdışı Sözleşmeli Personel

(Din Görevlisi)75

II- Adaylarda Aranan Şartlar

1.İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

2.Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,

3.İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5.Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

7. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

8. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

9. Sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (09.01.1980) tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)

10. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

11.Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

12.Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III- Başvuru İşlemleri

1.II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 22.12.2014 – 09.01.2015 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

2. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

3. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

4. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin üşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,

6. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

7. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

8. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,

9. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,

10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve başvuru tarihi bitimine kadar ilgili birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız (disiliskiler@diyanet.gov.tr) elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç 23.01.2015 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde kargo ile göndereceklerdir.

Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerimiz tarafından Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

IV- Sınav İşlemleri

Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir.

V- Sınav Konuları

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

2) Genel Kültür, (30 puan)

3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

VI- Sınav İçin Kaynak Eserler

SNKİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DİB Yayınları)

2Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Davut KAYA (DİB Yayınları)

3İlmihal I. ve II. Ciltler
Komisyon (TDV Yayınları)

4Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)

5Hadis Usûlü
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)

6Riyazü’s-SâlihînEbû Zekeriyya en-Nevevî

7Yaşayan Dünya Dinleri
Komisyon (DİB Yayınları)

8Tefsir Usûlü
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)

9Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip maddeleri
Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)

10633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

VII- Atama İşlemleri

Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.

Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

VIII- Diğer Hususlar

Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İletişim

Yazışma adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı ,Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A

06800 Çankaya ANKARA

e-mail: disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon:
+90 312 295 76 26

Faks: +90 312 286 97 14


EK-1.docx

Ek-2.doc

Ek-3.docx

Понеделник - Петок

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Прием во конзуларно одделениe од: 09.30 - 12.00 и 14.00 - 16.00
01.01.2018 01.01.2018 Нова Година
06.01.2018 06.01.2018 Бадник, ден пред Божик (за граѓаните од православна вероисповед)
08.01.2018 08.01.2018 Божик
19.01.2018 19.01.2018 Богојавление (Водици) (За граѓаните од православна вероисповед)
27.01.2018 27.01.2018 Свети Сава (За граѓаните припадници на српската заедница во РМ)
02.04.2018 02.04.2018 Велигден (За граѓаните од католичка вероисповед)
06.04.2018 06.04.2018 Велики Петок, петок пред Велигден (За граѓаните од православна вероисповед)
08.04.2018 08.04.2018 Меѓународен ден на Ромите (За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ)
09.04.2018 09.04.2018 Велигден
01.05.2018 01.05.2018 Ден на трудот,
23.05.2018 23.05.2018 (Национален ден на Власите За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ)
24.05.2018 24.05.2018 „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
25.05.2018 25.05.2018 Духовден, петок пред Духовден (За граѓаните од православна вероисповед)
15.06.2018 15.06.2018 Рамазан Бајрам
02.08.2018 02.08.2018 Ден на Републиката (Илинден)
21.08.2018 21.08.2018 Курбан Бајрам (за граѓаните од муслиманска вероисповед)
28.08.2018 28.08.2018 Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) (За граѓаните од православна вероисповед)
08.09.2018 08.09.2018 Ден на независноста
19.09.2018 19.09.2018 Јом Кипур (За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ)
28.09.2018 28.09.2018 Меѓународен ден на Бошњаците (За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ)
11.10.2018 11.10.2018 Ден на народното востание
23.10.2018 23.10.2018 Ден на Македонската Револуционерна Борба,
01.11.2018 01.11.2018 Празникот на сите светци (За граѓаните од католичка вероисповед)
22.11.2018 22.11.2018 Ден на Албанската азбука (За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ)
08.12.2018 08.12.2018 “Св. Климент Охридски”
21.12.2018 21.12.2018 Ден на настава на турски јазик (За граѓаните припадници на турската заедница во РМ)
25.12.2018 25.12.2018 првиот ден на Божик (За граѓаните од католичка вероисповед)