СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРИ И ДОКТОРАТИ КОИ КЕ СЕ ДОДЕЛАТ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА - BursË PËr Studime Postdiplomike QË Do TË Jepen Nga Ana E RepublikËs SË TurqisË PËr Vitin Shkollor 2011-2012

Üsküp Büyükelçiliği 10.03.2011

 

СООПШТЕНИЕ  НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРИ И ДОКТОРАТИ КОИ КЕ СЕ ДОДЕЛАТ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА

 

 

За лицата кои ќе изразат желба да студираат за магистри и докторанти во Турција, во учебната 2011/2012 година, ќе се доделат стипендии од страна на РепубликаТурција. За магистратури ке се доделет 15 а за докторанти 5 квоти. Молбите ќе се доставуваат до Амбасадата на Република Турција во Скопје од 4Април-6 Јуни 2011 година. Податоците и потребните документи за пријавување ке може да се добијат во Амбасадата на Република Турција во Скопје.

 

На крајот од рокот за пријавување, со лицата носители на потребните услови, во Амбасдата на Република Турција во Скопје ке се обави разговор.  

 

Кандидатите, за пријавувањето нема да платат никаков паричен износ кон ниеден орган.

За пријавување потребно е да :

 

 1. Да поседуваат дипломи за више или високо образование признато од страна на официјаланите Македонски органи или пак да се во ситуација да дипломираат на високообразовните институции во текот на 2011 година.
 2. Да дипломирале со успех 70 од можни 100 или содветен успех. (Од лицата кои дипломирале во Турција овој услов не се бара)
 3. За лицата кои сакаат са студираат на образовните програми на странски јазици, да го документираат познавањето на странскиот јазик на ниво кое се бара од страна на високообразовната институција.
 4. Лицата кои кои дипломирале во Турција, да покажале  успех од најмалку 45 поени, на Испитот за Академски Персонал и Образование за Магистратура (АЛЕС) или пак да имаат добиено соодветен број на поени од испит прифатен на меѓународно ниво, а кое ќе се утврди од страна на сенатот на универзитетот каде што изразил желба да студира.
 5. Да не се државјани на Република Турција или на било каков начин да не ги користат правата од државјанството на Република Турција.
 6. Да немаат  никакви здравстевни пречки за нивно школување во Турција.
 7. За кандидатите за магистратура. заклучно со 1 Јануари 2011 година да не се навлезени во 30 година, за лицата кои ке изразат желба да специјализираат медиција или пак стоматологија или пак на полето на уметносте да не се навлезени во 35 година од животот. (Од лицата кои дипломирале во Турција овој услов не се бара)

Општи услови за кандидирање:

 1. Пријава за магитсратура или докторат
 2. 2 фотографии(со димензии 4,5х 6 см)
 3. Копие од диплома и нејзин превод на Турски јазик заверени од страна на Турската Амбасада во Скопје.
 4. Заверен препис од важечка лична карта
 5. Заверен препис од Транскрипт и превод на Турски јазик

 

Амбасада на Република Турција во Скопје

Тел:  (+ 389 2) 310 47 20, 310 47 21

 

 

SHPALLJE NGA AMBASADA E REPUBLIKËSË SË TURQISË

 

 

BURSË PËR STUDIME POSTDIPLOMIKE  QË DO TË JEPEN NGA ANA E REPUBLIKËS SË TURQISË PËR VITIN SHKOLLOR 2011-2012

 

 

 

Për ata që dëshirojnë të studiojnë në nivel postdiplomike dhe doktorature në Turqi në vitin shkollor 2011-2012 nga ana e Republikës së Turqisë do të jepet bursë. Për studime postdiplomike janë paraparë 15, për doktoraturë 5 kontingente. Aplikimet do të pranohen nga ana e Ambasadës së Republikës së Turqisë në Shkup prej 04 Prill deri më 6 Qershor 2011.  Informata dhe dokumente të duhura për aplikim mund të sigurohen në Ambasadën e Republikës sëTurqisë në Shkup.

 

Pas kompletimit të periudhës së aplikimit, me kandidatët që do plotësojnë kushtet të duhura në Ambasadën e Republikës së Turqisë  do të mbahet një intervistë.

 

Kandidatët për procedurat e aplikimit  nuk do të paguajnë asnjë institucionit.

 

Për aplikim duhet të plotësohen këto kushte:

 

1.    Kandidati të ketë diplomë nga fakulteti dhe diplomë postdiplomike të njohura nga oganet zyrtatar të Maqedonisë ose të jetë në situatë të diplomoj në vitin 2011,

 

2.    Shkollimin në fakultet ta kishte mbaruar me një sukses 70 pika nga 100 ose me një sukses ekuivalent.  (Për ata që kan kryer fakultetin në Turqi ky kusht nuk kërkohet),

 

3.    Ata që dëshirojnë të studiojnë në programe që realizohen në gjuhë të hujë, duhet të vërtetojnë se e dijnë gjuhën e hujë në nivel që e kërkon institucioni për studime të larta,

 

4.    Ata që i kan mbaruar studimet postdiplomike në Turqi të kenë marë më së pakti 45 pika në Provimin për Arsim të Personelit Akademik dhe Postdiplomik (ALES)  të organizuara nga ÖSYM ose të kenë marë pika ekvivalente në ndonjë provim në nivel ndërkombëtar,

 

5.    mos jenë shtetas të Republikës së Turqisë ose në ndonjë mënyrë të mos shrytëzohen nga të drejtat e nënshtetësisë së Republikës së Turqisë,

 

6.    Nga aspekti shëndetësor të mos kenë ndonjë pengesë për studime në Turqi,

 

1.    Me datë përfundimishtë 01 Janar 2011 kandidatët për strudime postdiplomike të mos kenë hyrë në moshën 30 vjeçare, kurse kandidatët për specijalizim ne medicinë, stomatologji dhe art të mos kenë hyrë në moshën 35 vjeçare. Për ata që kan kryer studimet në Turqi nuk ka përkufizim në moshë. 

 

 

 

 

Dokumente të duhura për aplikim: 

 

 

1.  Formular për aplikim për studime postdiplomike,

2.  2 fotografi ( me dimenzione 4,5x6cm),

                   3. Një kopje e diplomës e miratuarë nga Ambasada e Republikës së Turqisë dhe              përkthimi i saj në gjuhën Turqishte,

                   4.  Një dokument për idetifikim personal i miratuar,

                   5.  Transkripti i miratuar dhe përkthimi i tij në gjuhën Turqishte.

 

 

Ambasada e Republikës së Turqisë në Shkup:

Tel: 310 47 20; 310 47 21

 

 

 

 

 

 

Понеделник - Петок

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Прием во конзуларно одделениe од: 09.30 - 12.00 и 14.00 - 16.00
01.01.2019 02.01.2019 Нова Година
06.01.2019 06.01.2019 Бадник, ден пред Божик (за граѓаните од православна вероисповед)
07.01.2019 07.01.2019 Божиќ
19.01.2019 19.01.2019 Богојавление (Водици) (За граѓаните од православна вероисповед)
27.01.2019 27.01.2019 Свети Сава (За граѓаните припадници на српската заедница во РМ)
08.04.2019 08.04.2019 Меѓународен ден на Ромите (За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ)
22.04.2019 22.04.2019 Велигден (За граѓаните од католичка вероисповед)
26.04.2019 26.04.2019 Велики Петок, петок пред Велигден (За граѓаните од православна вероисповед)
29.04.2019 29.04.2019 Велигден
01.05.2019 01.05.2019 Ден на трудот,
23.05.2019 23.05.2019 (Национален ден на Власите За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ)
24.05.2019 24.05.2019 „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
04.06.2019 04.06.2019 Рамазан Бајрам
14.06.2019 14.06.2019 Духовден, петок пред Духовден (За граѓаните од православна вероисповед)
02.08.2019 02.08.2019 Ден на Републиката (Илинден)
11.08.2019 11.08.2019 Курбан Бајрам (за граѓаните од муслиманска вероисповед)
28.08.2019 28.08.2019 Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) (За граѓаните од православна вероисповед)
08.09.2019 09.09.2019 Ден на независноста
28.09.2019 28.09.2019 Меѓународен ден на Бошњаците (За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ)
09.10.2019 09.10.2019 Јом Кипур (За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ)
11.10.2019 11.10.2019 Ден на народното востание
23.10.2019 23.10.2019 Ден на Македонската Револуционерна Борба,
01.11.2019 01.11.2019 Празникот на сите светци (За граѓаните од католичка вероисповед)
22.11.2019 22.11.2019 Ден на Албанската азбука (За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ)
08.12.2019 09.12.2019 “Св. Климент Охридски”
21.12.2019 21.12.2019 Ден на настава на турски јазик (За граѓаните припадници на турската заедница во РМ)
25.12.2019 25.12.2019 првиот ден на Божик (За граѓаните од католичка вероисповед)